ప్రశ్న నెం.084 (13-10-2021) విషయం "సృష్టి విధానం, సృష్టి సిద్ధాంతం".

Post Reply
Katakam
Posts: 932
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.084 (13-10-2021) విషయం "సృష్టి విధానం, సృష్టి సిద్ధాంతం".

Post by Katakam »

1) ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సృష్టికి సంబంధించి సృష్టి విధానం ఏమిటి?

2) ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సృష్టికి సంబంధించి సృష్టి సిద్ధాంతం ఏమిటి?

3) ఈ సంబంధంగా సృష్టి విధానానికి, సృష్టి సిద్ధాంతానికి మధ్య ఉన్న సామ్యం ఏమిటి, తారతమ్యం ఏమిటి?
Post Reply