ప్రశ్న నెం.134 (21-1-2022) విషయం "మానసిక తలం".

Post Reply
Katakam
Posts: 840
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.134 (21-1-2022) విషయం "మానసిక తలం".

Post by Katakam »

1) మానసిక తలం అంటే ఏమిటి?

2) మానసిక తలం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

3) మానసిక తలానికి, మేథస్సుకు సంబంధం ఏమిటి?

4) సృష్టి లక్ష్యంలో మానసిక తలం యొక్క పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply