ప్రశ్న నెం.192 (17-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి ' స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 7".

Post Reply
Katakam
Posts: 936
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.192 (17-5-2022) విషయం "మాస్టరు గారి ' స్వయం - అనుభూతి, ముఖ్యమైన వైఫల్యాలు' - 7".

Post by Katakam »

1) 7వ ముఖ్యమైన వైఫల్యం "బాధ్యత ప్రదర్శించడంలో కొన్ని సమయాలలో ఒకానొక ఉపేక్ష పొడసూపుతోంది" అని వ్రాయబడి ఉన్న దానికి లోతుల అర్థం ఏమిటి?

2) ఈ విషయంగా యోగ సాధక సమాజానికి తెలియవలసిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply