ప్రశ్న నెం.195 (23-5-2022) విషయం "యోగా ప్రాక్టీసు చేయడం, యోగాన్ని ప్రాక్టీసు చేయడం".

Post Reply
Katakam
Posts: 922
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.195 (23-5-2022) విషయం "యోగా ప్రాక్టీసు చేయడం, యోగాన్ని ప్రాక్టీసు చేయడం".

Post by Katakam »

1) యోగా ప్రాక్టీసు చేయడం అంటే ఏమిటి?

2) యోగాన్ని ప్రాక్టీసు చేయడం అంటే ఏమిటి?

3) యోగా ప్రాక్టీసు చేయడం, యోగాన్ని ప్రాక్టీసు చేయడం - రెండూ ఒకటి కాదా? ఎలా?
Post Reply