ప్రశ్న నెం.260 (30-9-2022) విషయం "యోగా రికార్డుల విషయాలు - ఫిజికల్ అసిస్టుమెంటు కూడదు".

Post Reply
Katakam
Posts: 1262
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.260 (30-9-2022) విషయం "యోగా రికార్డుల విషయాలు - ఫిజికల్ అసిస్టుమెంటు కూడదు".

Post by Katakam »

1) "ఫిజికల్ అసిస్టుమెంటు కోసం వాళ్ళు ఈ లైను ప్రాక్టీసును ఉపయోగించకూడదు" - మాస్టరు గారి డైరీలలో 21-10-1912 న వ్రాయబడి ఉన్న దీనికి అర్థం ఏమిటి?

2) దీని వలన తెలియదగిన విషయం ఏమిటి?
Post Reply