ప్రశ్న నెం.068 (11-9-2021) విషయం "వత్తిళ్ళు".

Post Reply
Katakam
Posts: 758
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.068 (11-9-2021) విషయం "వత్తిళ్ళు".

Post by Katakam »

1) వత్తిళ్ళు అంటే ఏమిటి?

2) యోగ సాధకులకు వత్తిళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి?

3) యోగంలో వత్తిళ్ళ పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply