ప్రశ్న నెం.089 (23-10-2021) విషయం "దైవం".

Post Reply
Katakam
Posts: 918
Joined: Sun May 09, 2021 6:18 pm

ప్రశ్న నెం.089 (23-10-2021) విషయం "దైవం".

Post by Katakam »

1) దైవం అంటే ఏమిటి?

2) దైవానికి, దేముళ్ళకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?

3) మానవ జీవితంలో దైవం పాత్ర ఏమిటి?
Post Reply